fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ekibim Sahada’nın veri sorumlusu Yaşar Gündüz tarafından firmaya internet sitesi üzerinden ulaşan kişilerin verilerinin işlenmesine ilişkin veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemiz üzerinden iletişim formumuzu dolduran kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad ve iletişim bilgilerinden oluşan kişisel veriler ;
a) Arayan kişiye iletişim konusuyla ilgili geri dönüş yapıldığında doğru hitap edilebilmesi,
b) Firmamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
c) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

2. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin 1. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Söz konusu bu haklarla ilgili taleplerinizi, Mimar Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı No:50 D:7 Demet Apartmanı Alsancak – Konak / İZMİR adresimize veya 444 35 72 telefon numaramıza ulaşarak iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.